Astuin vastaanottohuoneeseen muiston kanssa joka ahdisti minua valtavasti ja sai palan kurkkuuni. Lähdin tunnin päästä tietäen, että tuo asia oli tapahtunut minulle, mutta se ei enää tuntunut ahdistavalta tai synnyttänyt palaa kurkkuuni. Se oli muuttunut niin vähäpätöiseksi, ettei minulla ollut lainkaan enää tarvetta ajatella sitä.

 

Haitallisten muistojen uudelleenprosessointi


 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, suomeksi silmänliikkeillä poisherkistäminen ja uudelleen prosessointi) on psykoterapeuttinen hoitomenetelmä, joka mahdollistaa traumaattisten ja vaikeiden menneisyyden kokemusten ja mielikuvien työstämisen, ja niihin liittyvien kehon ja mielen tunnekokemusten neutralisoinnin. EMDR-hoidossa traumaattisista ja arkea häiritsevistä muistoista ja mielikuvista muokataan tavallisia, tunne komponeiltaan neutraaleja muistoja. EMDR-terapiamenetelmä on ollut Suomessa käytössä 1980-luvulta alkaen.

Lisätietoja: www.emdr.fi

Mihin EMDR-menetelmää voidaan käyttää?

EMDR-menetelmää voidaan käyttää hyvin monenlaisiin erilaisiin tilanteisiin. Pääasia on, että asiakkaalla on hänen nykyisyyttä ja arkea ahdistava vaikea kokemus taustallaan johon liittyvästä ahdistuksesta hän haluaa päästä eroon. Tämä ahdistusta ja häiritsevyyttä aiheuttava asia voi liittyä pitkäaikaisiin ja toistuviin traumaattisiin kokemuksiin tai yksittäiseen häiritsevään menneisyyden tapahtumaan. EMDR-hoitoa on tuloksellisesti käytetty mm. urheilu- ja liikenneonnettomuuksien, väkivaltakokemusten, työpaikkakiusaamisen, sekä parisuhdekriisien aiheuttamien kielteisten muistojen ja traumojen hoidossa, samoin kuin erilaisten suorituspaineiden, ahdistus- ja pelkotilojen ja paniikkihäiriöiden hoidossa.

EMDR-hoito soveltuu erinomaisesti käytettäväksi myös lapsilla ja nuorilla. Menetelmä ei ole sidottu silmänliikesarjojen tekemiseen ja soveltuu käytettäväksi myös sokeilla ihmisillä. Yksittäisen traumaattisen tapahtuman tuloksellinen EMDR-hoito vaatii tyypillisesti 2-4 käyntikertaa. Pitkään jatkuneen traumatisoitumisen hoito edellyttää useampia hoitokertoja. Menetelmää voidaan soveltaa menneisyyden tapahtumien ohella myös asiakasta ahdistavien tulevaisuuden tapahtumien psyykkiseen prosessointiin.

EMDR on traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian ohella Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen psykiatriyhdistys ry:n asettaman työryhmän laatima Käypä hoito -suosituksen mukainen hoitomuoto traumaperäisen stressihäiriön hoitoon. Näin siksi, että vaikuttavuustutkimukset ovat osoittaneet, että EMDR -hoito on nopeampaa ja vaatii vähemmän hoitokertoja saavuttaakseen samat tulokset kuin muut hoitomuodot. EMDR:n n erinomainen puoli on se, että se paitsi toimii erittäin nopeasti, niin myös erittäin tehokkaasti. Esimerkiksi lapsia ja nuoria koskevien vaikuttavuustutkimusten mukaan EMDR:n vaikuttavuus ahdistuksen, masennuksen ja traumaperäisten stressihäiriöiden hoidossa on parempi kuin aktiiviseen kuunteluun pohjautuvien hoitomuotojen, erityisesti yksittäisissä traumatapauksissa. EMDR-hoidolla ei tutkimuksissa ole todettu olevan kielteisiä vaikutuksia.

Mihin EMDR:n teho perustuu?

Traumaattisessa tai muutoin ihmiselle vaikeassa tilanteessa tieto ei varastoidu ihmisen muistiin normaalisti, vaan traumatapahtuman aikana koettuina (usein kielteisinä) uskomuksina, tunteina, mielikuvina ja kehon reaktioina. Myöhemmin traumasta muistuttavat ärsykkeet voivat laukaista näitä muistoja aiheuttaen ns. takaumina ahdistusta, pelkoa, fysiologisia oireita ja keskittymisvaikeuksia.

EMDR-hoidossa kummankin aivopuoliskon samanaikainen stimulaatio (yleensä silmänliikesarjoilla, mutta toisinaan myös kuulo- tai kosketusärsykkeinä) laukaisee fysiologisen mekanismin, joka aktivoi muistoon liittyvän informaatioprosessin. Onnistunut EMDR-hoito vaikuttaa sekä neurobiologisesti että psykologisesti, ja muuttaa ahdistavaksi ja häiritseväksi koetun muiston tunnetasolla neutraaliksi, sitoen siihen samalla myönteisen uskomuksen henkilöstä itsestään. EMDR-hoidossa ihmisen informaationkäsittelyn mekanismeja stimuloidaan keskittymällä toisaalta traumatapahtumaan liittyvään järkyttävään muistikuvaan ja toisaalta kiinnittämällä huomio kilpailevaan ulkopuoliseen ärsykkeeseen eli silmänliikesarjaan, jolla on muistikuvaa rauhoittava vaikutus. EMDR-hoito etenee seuraavissa vaiheissa:

  1. Valitaan tapahtuma ja siihen liittyvä muisto ja mielikuva, jota hoidetaan (esim. onnettomuus, kaltoinkohtelu tms. kokemus).
  2. Asiakas valitsee tapahtumaan liittyvän mielikuvan, joka edustaa ns. pahinta osaa ko. tapahtumasta (mikä tuntuu häiritsevimmältä, esim. kuoleman pelko onnettomuudessa, arvottomuuden kokemus kaltoinkohtelussa).
  3. Asiakas valitsee mielikuvaan sopivan ns. negatiivisen kognition, joka ilmaisee kielteistä uskomusta itsestä ko. tapahtumassa (esim. ”olen vaarassa”, ”olen huono”).
  4. Asiakas valitsee mielikuvaan sopivan positiivisen kognition, joka on positiivisempi ja realistisempi kokemus itsestä em. tilanteessa (esim.”selvisin siitä”, ”olen riittävän hyvä”).
  5. Asiakas arvioi positiivisen kognition paikkansapitävyyden asteikolla 1-7, jossa 1 = ei lainkaan totta ja 7 = täysin totta.
  6. Asiakas arvioi tapahtumaan liittyvän häiritsevyyden tunteen voimakkuutta asteikolla 0-10, jossa 10 = suurin mahdollinen häiritsevyys ja 0 = emotionaalisesti neutraali olo. Lisäksi asiakas kertoo myös, missä osassa kehoaan hän tunnistaa fyysisten häiritsevyyden (esim. ”rintaa painaa”).
  7. Asiakkaan pitäessä yhtäaikaisesti mielessään visuaalista mielikuvaa tapahtumasta, negatiivista kognitiota ja kehon tuntemuksia, prosessia aktivoidaan ja häiriötä poisherkistetään terapeutin tekemillä silmänliikesarjoilla (tai kuulo tai tuntoärsykkeillä), kunnes SUD = 0-1.
  8. Asiakkaan positiivinen kognitio juurrutetaan silmänliikesarjojen avulla osaksi tapahtumaa siihen asti, kunnes asiakas kokee sen olevan täysin totta suhteessa tapahtumaan.
  9. Asiakkaan kehon tuntemukset käydään läpi sen tarkistamiseksi, ettei kehoon ole jäänyt häiritsevyyttä.
Lisätietoja:

Voit ottaa tarvittaessa konsultaatiota tai ajanvarausta varten yhteyttä PsyJuridican psykoterapeuttiin Helinä Häkkänen-Nyholmiin, puh. 044 351 1630 tai helina.hakkanen-nyholm@psyjuridica.com

Palveluihimme kuuluu EMDR-terapia. Terapiavastaanoton hinta on 125 euroa/60 min. Toimistomme sijaitsee Helsingissä Lönnrotinkadulla ja Hangossa. Kotisivut: psyjuridica.com

EMDR-menetelmästä löytyy Suomesta mm. Suomen EMDR-yhdistyksen nettisivuilta: www.emdr.fi

Lista EMDR-pätevyyden saanneista eri paikkakunnilla toimivista EMDR-terapeuteista löytyy täältä: http://www.emdr.fi/lista.php

EMDR-menetelmään liittyviä tutkimuksia ja lisätietoja löytyy mm. täältä: http://www.emdr-europe.com/info.asp?CategoryID=6 ja täältä: http://www.emdr.com/